Vedtekter

Vedtekter for Parat UiB

Vedtatt på årsmøtet 2013

Vedtektene for medlemsgruppen, Parat UiB, kan ikke komme i strid med Parat sine vedtekter og sentrale retningslinjer.

 • 1 NAVN OG TILSLUTNING

Parat UiB er en fagforening ved Universitetet i Bergen. Parat UiB er partipolitisk uavhengig og en medlemsgruppe under Parat, YS.

 • 2 FORMÅL

Parat UiB har som formål

 • å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, Parat og andre interesseparter
 • å arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser
 • å arbeide for et godt samarbeid mellom universitetet og de ansatte
 • 3 MEDLEMSKAP

Ansatte ved Universitetet i Bergen som er medlem av Parat, er medlem av Parat UiB. Medlemmer som slutter ved UiB kan fortsette å være medlem i Parat men vil bli knyttet til en annen medlemsgruppe.
Medlemskapet opphører først når medlemmet skriftlig sier opp sitt medlemskap til post@parat.com. Medlemskapet opphører måneden etter at utmeldingen fant sted.

 • 4 ÅRSMØTE
 1. Årsmøtet er medlemsgruppens høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Varsel om årsmøte med frist for innsending av saker kunngjøres på medlemsgruppens hjemmeside,https://parat.w.uib.no/ en måned før møtet. Innkalling med saksliste sendes ut elektronisk tre uker før møtet.
 1. På årsmøtet skal følgende saker behandles:
 2. Konstituering

godkjenning av innkalling
saksliste
valg av møteleder
referent
telle­korps
to medlemmer til å undertegne protokollen

 1. Aktivitetsrapport
 2. Regnskap
 3. Aktivitetsplan
 4. Innkomne forslag
 5. Budsjett
 6. Valg
 7. Avslutning

Under punkt 7 valg, velges styret og øvrige tillitsvalgte etter følgende rekkefølge:

 1. Hovedtillitsvalgt
 2. Vara hovedtillitsvalgt (= nestleder)
 3. En plasstillitsvalgt for hvert fakultet / enhet
 4. Vara for plasstillitsvalgt for hvert fakultet / enhet
 5. Valgkomité på tre medlemmer, som selv igangsetter sitt arbeid ved kunngjøring av årsmøte.
 6. En vararepresentant til valgkomiteen

Funksjonstiden for alle tillitsvalgte og verv er to år, dog således at halve styret trer ut vekselvis hvert annet år.
Alle medlemmer i medlemsgruppen Parat UiB, har stemmerett ved fremmøte
Vedtak fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.
Alle valg foregår skriftlig såfremt det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis en av de fremmøtte stemmeberettigede krever det.
Valgkomiteen skal i sitt forslag ta hensyn til at styret blir mest mulig allsidig og representa­tivt sammensatt.

 • 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
 1. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar dette eller 1/3 av medlemmene skriftlig krever det
 2. Ekstraordinært årsmøte innkalles med to ukers varsel
 3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen
 • 6 STYRET / TILLITSVALGTE
 1. Parat UiB skal ledes av et styre som er satt sammen av hovedtillitsvalgt og de fakultets/enhets tillitsvalgte.Varatillitsvalgt møter ved forfall for sitt fakultet eller sin enhet.
  Hovedtillitsvalgt/varahovedtillitsvalgt ved Parat UiB er leder for styret.
 2. Varatillitsvalgte velges for alle fakultet/enheter, det kan velges mer enn 1 vara hvis det er behov for dette.
 3. Styret oppretter et arbeidsutvalg med gitte mandat. AU ledes av hovedtillitsvalgte
 4. Alle de fakultets/enhets tillitsvalgte/varatillitsvalgte representerer Parat UiB i IDU
 1. Styret eller AU oppnevner representanter til styrer, utvalg og råd innenfor medlemsgruppens organisasjonsområde.
 2. Styret fører referat fra alle styremøter. Det skal også føres referat fra møtene i Arbeidsutvalget.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 • 7 ØKONOMI

UiB bevilger driftsmidler til Parat UiB. Fra Parat får medlemsgruppen overført driftstilskudd. Hovedtillitsvalgt disponerer disse etter rammebudsjett som er vedtatt på årsmøtet. Det føres separate regnskap for de to kontoene. Alle bilag skal være attestert av leder eller nestleder. Styret kan kreve å få forelagt regnskapet mellom årsmøtene.

 • 8 KONTINGENT

Kontingenten er den som til enhver tid er fastsatt av Parat sentralt.

 • 9 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av medlemsgruppens vedtekter kan bare forandres på ordinært eller ekstraordi­nært årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte.