Parat- og tariffkonferansen 2023

Årets Parat- og tariffkonferanse ble arrangert 02.-03.mars. Parats leder Unn Kristin Olsen og forhandlingsskjef Turid Svendsen informerte om de kommende lønnsforhandlingene. Det er i år et mellomoppgjør og det skal kun forhandles om lønn. Parats krav er å øke kjøpekraften for de lavest lønt, og vi må sikre medlemmene en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene. Det tekniske beregningsutvalgets sitt foreløpig anslag om prisvekst i år er på 4,8 prosent. Ifølge Svendsen er først og fremst prisutviklingen som avgjør om vi får gjennomslag for kravet om økt kjøpekraft. Det er mye som tyder på at vi får et oppgjøre mellom 4,8-5,4 prosent. Det er konkurranseutsatt industri som legger føringene for oppgjøret. Et dilemma er imidlertid knyttet til at hvis lønnstilleggene for de lavtlønte blir for høye, kan i verste fall jobbene forsvinne fordi bedriftene ikke har økonomisk bæreevne til å takle de økte lønningene.

Andre temaer på konferansen «Tenke globalt – handle lokalt» – grønne tariffavtaler, «samarbeid og medbestemmelse» og «Norsk arbeidliv 2023».

Årsmøte i Parat UiB 2023

Årsmøte i Parat UiB vil bli avholdt mandag 13.mars kl. 14.30. Årsmøte vil bli arrangert som et webinar, men de som ønsker å treffe styret og andre medlemmer i Parat møter opp på auditorium B301 i Sentralblokka ( Det medisinske fakultet).  Innkalling med til årsmøtet bli sendt ut 20.februar. Påminnelse med link for de som ønsker å delta via webinar sendes ut mandag 13.mars.

YS Statkonferansen 17.-18. januar 2023

YS Statkonferansen ble arrangert 17.-18.januar og hovedtema på konferansen var tillitsreformen og beredskap. Jens Jahren er ny leder for YS Stat. Han  innledet konferansen og understreket at det kommende lønnsoppgjøret blir viktig, og at medlemmer har forventninger etter et moderat lønnsoppgjør i fjor. Prisveksten og den økte renta har spist opp lønnsveksten vi fikk i 2022. Det skaper spenning inn mot det kommende lønnsoppgjøret, samtidig som YS Stat må opptre som en ansvarlig part i de kommende forhandlingene. Han nevnte også at mange med lang erfaring føler nå en frustrasjon, og at det er vanskelig å få den kompetansen man trenger. Mange som går over i det private næringslivet.

YS leder  Hans Erik Skjæggerud sa bl.a. at YS vil sette livslang læring øverst på dagsorden. Det trengs bedre finansiering og og bedre avtaler med arbeidsgiverne. Det er en nedadgående trend i antall som ta videreutdanning, og at medlemmer må motiveres til kompetanseutvikling.

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik holdt et innlegg om bl.a. tillitsreformen i staten, og at den skal kunne gi mer faglig frihet og mer tillitsbasert styring, samt øke de ansatte i førstelinja sin mulighet til å få brukt kompetansen sin. Han oppfordret til å bruke denne muligheten til å få luke bort rapporteringskrav som ikke er nødvendig.

YS Stat – Mette Skare redegjorde for den nye hovedavtalen i staten. Formålsparagrafen er styrket slik at medbestemmelsen er videreutviklet og skal sikre involvering tidligere i prosesser. Den nye hovedavtalen skal også styrke de tillitsvalgte rettigheter og påvirkning.