SOMMERFERIE

Hovedtillitsvalgt Randi Heimvik har sommerferie fra 24 juni til 22 juli.

Trenger du hjelp ta kontakt med nærmeste tillitsvalgte, du finner en oversikt under tillitsvalgte her på hjemsiden.

GOD SOMMER

Medlemmer av Parat UiB er ikke tatt ut i streik. 

2.8 Arbeidstakere som ikke er i streik
Streiken omfatter bare de arbeidstakere som går inn under varslet om plassfratredelse ogsom står på navnelistene. Uorganiserte arbeidstakere og andre arbeidstakere som ikke er i streik, har ikke anledning til å legge ned arbeidet.

2.8.1 Arbeid utført av streikende arbeidstakere etter dispensasjon
Streikende arbeidstakere som etter dispensasjon tillates å utføre sitt ordinære arbeid, gis betaling etter den tariffavtalen de er omfattet av og som gjaldt frem til 1. mai, med forbehold om regulering og godtgjørelse for faktisk utført arbeid. For øvrig gjelder ordinære lønns- og arbeidsvilkår dersom vedkommende arbeider etter dispensasjon.

2.8.2 Underordnede arbeidstakere
Arbeidstakere som ikke er i streik skal utføre sitt vanlige arbeid. Utgangspunktet for dem som er i arbeid under en lovlig streik i virksomheten, er at streiken verken innskrenker eller utvider deres arbeidsplikt. Plikten er i store trekk regulert i arbeidsavtalen, supplert med
eventuell stillingsinstruks, og prinsipper om arbeidsgivers styringsrett. I dette ligger også at de på vanlig måte skal bruke delegert myndighet. Det er ikke alltid like lett å avgjøre helt nøyaktig hva som ligger til hver enkelt stilling i en virksomhet. Arbeidsoppgaver kan høre inn under en stillings arbeidsområde uten å høre til den daglige rutine. En streik kan for eksempel føre til at gjenværende arbeidstakere må utføre arbeidet på en litt annen måte enn vanlig på grunn av nødvendige omlegginger. Det er lite formell lovgivning på dette området. Det må tas høyde for at virksomheter kan være forskjellig organisert og at stillingsbetegnelser heller ikke har nøyaktig samme ansvarsog arbeidsområde fra sted til sted. En underordnet kan imidlertid ikke pålegges å utføre deler av arbeidet til en streikende leder, for eksempel avgjøre saker som på grunn av omfang eller vanskelighetsgrad pleier å bli avgjort av den overordnede. (Dette forutsetter at ansvaret ikke har blitt delegert før streiken iverksettes.)

Overtid utover det vanlige kan heller ikke pålegges.
Under en arbeidskonflikt bør arbeidsgiver være tilbakeholden med å legge arbeidsoppgaver som skulle vært utført av de som er i streik til de ikke-streikende, for å unngå at det blir reist spørsmål om dette kan oppfattes som streikebryteri.